Производители

Промоции

Информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на dalia-probg.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.dalia-probg.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между магазин за здраве Далия, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.dalia-probg.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга. Названията Магазин за драве Далия и www.dalia-probg.com се употребяват в текста по-долу като синоними и се отнасят и двете към интернет магазина, който се намира на адрес www.dalia-probg.com. 1. ДЕФИНИЦИИ При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: Mагазин за здраве Далия е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки и се намира на уеб адрес www.dalia-probg.com. "Клиент" е физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в www.dalia-probg.com, като по този начин правомерно е придобило потребителско име и парола и е изразило съгласие за сключване на договора. "Потребителско име" е избран от Клиента уникален код от букви и цифри, посредством които той се индивидуализира в www.dalia-probg.com  "Парола"е избран от Клиента код от букви и цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявления за закупуване на предлаганите от магазин за здраве Далия стоки.  "Членски (клиентски) профил" е обособена част от уебсайта на магазин за здраве Далия, съдържаща информация за регистрирано в www.dalia-probg.com лице, изискуема от магазин за здраве Далия при сключване на договора и съхранявана, като достъпът до членския профил от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Членският профил дава възможност на регистрираното лице да конфигурира ползването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите и регистрацията си, и др. 2. РЕГИСТРАЦИЯ За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в магазин за здраве Далия стоки, Клиентът трябва: 2.1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.dalia-probg.com 2.2. Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан по-долу. 3. СЪГЛАСИЕ 3.1. Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано в www.dalia-probg.com лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от www.dalia-probg.com чрез магазин за здраве Далия ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в www.dalia-probg.com лице може да ползва предоставяните www.dalia-probg.com чрез магазин за здраве Далия ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. 3.2. С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на бутон "Продължи" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. www.dalia-probg.com съхранява в лог-файлове на сървърa IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 3.3. За всяка заявка за покупка между Клиента и www.dalia-probg.com , въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения според  настоящите Общи условия. 3.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока. 4. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ 4.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки член, който е създал профил. Магазин за здраве Далия може да ограничи достъпа до услуги на даден клиент с оглед на неговото предишно поведение. 4.2. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време чрез интернет страницата, както и оказаното работно време по телефона. 4.3. Завършвайки своята поръчка, клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката. 4.4. Магазин за здраве Далия може едностранно да прекрати поръчка направена от клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи: - информацията, предоставена от клиента на интернет страницата е непълна и/или невалидна; - действията на клиента на интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на магазин за здраве Далия и / или на неговите партньори; 4.5. След като клиентът потвърди сумата на поръчката или магазин за здраве Далия информира клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство. 4.6. Клиент на www.dalia-probg.com може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации: 4.6.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й; 4.6.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно; 4.6.3. Продуктите имат фабрични дефекти. 4.6.4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите. 4.6.5. Клиентът е задължен да информира магазин за здраве Далия за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си. 4.6.6. Клиент, който извести магазин за здраве Далия, че желае да върне продукти, е отговорен за връщането на въпросните продукти на магазин за здраве Далия не по-късно от 15 дни от подаването на известието, в противен случай магазин за здраве Далия ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие. Клиент на dalia-probg.com не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации: 4.6.7. искането за връщане е подадено в срок надвишаващ 7 работни дни от работния ден следващ датата на сключването на договора. 4.6.8. В случай, че върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (неотворен, в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи). Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента. 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР  5.1. Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от магазин за здраве Далия на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка. 5.2. Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента 5.3. Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка. 6. ЦЕНИ 6.1. Всички цени са в български лева с включен ДДС. 6.2. Указаните на уебстраницата на магазин за здраве Далия цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. 6.3. Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл.7 6.4. При покупка може да се ползва само един купон за намаление. 6.5. При неспазване на гореописаните изисквания поръчката се счита за невалидна и не възниква задължение за  изпълнение. 7. ВРЕМЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 7.1. Цената по чл. 9 и разходите по доставката се заплащат  при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия; 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 8.1. Магазин за здраве Далия си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка. Също и дизайна на сайта без предварително известяване. 8.2. Магазин за здраве Далия се задължава: (1) Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока (2) Да достави в срок заявената за покупка стока (3) Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. (4) Да даде информация за фирмата. 8.3. Клиентът се задължава: (1) Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка, адрес за плащане и имейл, както и при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност; (2) Да плати цената на стоката; (3) Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива; (4) Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката; (5) Да получи вещта; 8.4. Клиентът следва: (1) Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и парола; (2) Да не прави достояние на трети лица паролата си; (3) Да не подава фиктивни заявки или друга информация; (4) Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; (5) Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; (6) Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; 8.5. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола. 9. СЪДЪРЖАНИЕ 9.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на интернет страницата са собственост на dalia-probg.com или на трети лица, за което магазин за здраве Далия притежава разрешение за ползване. 9.2. За всяко копиране, прехвърляне, модифициране или друго изменение, използване, свързване с, излагане, включване каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на магазин за здраве Далия, включително всякакво съдържание от интернет страницата извън dalia-probg.com, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание се изисква изричното съгласие на dalia-probg.com. 9.3. Всеки клиент или посетител може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с Условията за ползване. 9.4. Имената на съществуващи фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели. Всички права, които не са изрично отстъпени тук, са запазени. 10. ОТГОВОРНОСТ 10.1. Магазин за здраве Далия не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието. 10.2. Магазин за здраве Далия не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди. 10.3. Магазин за здраве Далия не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици. 11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на магазин за здраве Далия услуги (www.dalia-probg.com) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Хранителните добавки, индексирани на сайта www.dalia-probg.com, не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Магазин за здраве Далия  по никакъв начин не носи отговорност при употреба на хранителните добавки като лекарствени средства. Стоките придобити чрез сайта www.dalia-probg.com може да са за лична употреба на купувача, както и с цел професионална или търговска. 12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Съгласно ЗЗП ние от Магазин за здраве Далия сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация: 1. Името и адреса ни – Далия Про ЕООД, ул. "Д-р Анастасия Железкова" № 7,гр. Варна 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт 3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 4. Стойността на транспортните разходи за доставка е посочена като отделна позиция в  поръчката и не е включена в цената на продуктите. 5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са: - тел.: 0887 179917 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате. - e-mail:  daliaprobg@gmail.com 6. Начините за Доставка са описани подробно в настоящата рубрика. 7. Ние НЕ ИЗИСКВАМЕ АВАНСОВО плащане на стоките. Вие заплащате поръчаните продукти в момента на тяхното получаване, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни. 8. Ние работим за: - Удовлетворението на клиента - ние сме ориентирани към клиентите и се стремим да сме на отлично ниво във всички наши взаимодействия с тях. Ако има проблем, ние поемаме отговорността и го решаваме; - Уважение - ние уважаваме и ценим достойнството на хората си и сме отдадени на техните лични и професионални постижения.Ние осъзнаваме, че хората са нашият най-ценен актив; - Почтеност - почтеността и лоялността са на най-високо равнище в нашата дейност и ние спазваме нашите договорености и обещания; - Отдаденост - ние демонстрираме отдаденост към успеха и растежа на нашата компания; - Иновативност – ние сме иновативни и го показваме чрез нашите продукти, идеи и подходи. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Магазин за здраве Далия си запазва правото да прави промени по тези Условия за Ползване и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 01.10.2013г.